Văn bản mới ban hành


Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2014

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/ QĐ- TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ- TTg...

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013- 2015

Quyết định về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2013

Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Website Sở ban ngành

  Vĩnh long Portal
  Sở kế họach đầu tư
  Sở xây dựng
  Sở Giao thông - Vận tải
  Truyền hình Vĩnh Long
  CĐ Kinh tế - Tài chính
  Hội Bảo trợ BNN
  Ban quản lý KCN
  Điện lực Vĩnh Long
  Báo Vĩnh Long
  Đại học Cửu Long
  Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

Số người truy cập

Tuần này: 15,190
Tuần trước: 117,137
Tháng này: 1,989,268
Tháng trước:
Tất cả: 24,817,187

TIN TIÊU ĐIỂM

CÔNG TÁC DÂN TỘC

Chung tay chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long []

Trong giai đoạn 2011-2015 cho đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở thông qua hệ thống chính sách dân tộc, với sự ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách các địa phương; sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức quốc tế; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương


VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

54 DÂN TỘC ĐẤT VIỆT []

                                                                                         54 DÂN TỘC ĐẤT VIỆT